free website design templates

PRIVACY POLICY DO-ALL

DO-ALL verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. DO-ALL hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop DO-ALL gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe DO-ALL deze gegevens beschermt.  

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.DO-ALL.be, alsmede de diensten die DO-ALL d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken. 

DO-ALL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

DO-ALL kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.DO-ALL.be verzamelen en verwerken. 

Website www.DO-ALL.be 

Wanneer u de website www.DO-ALL.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels, webbakens en lokale opslag) om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden. Meer informatie dienaangaande vindt u in onze cookie policy.  

DO-ALL ALS VERWERKER 

In het kader van haar activiteiten treedt DO-ALL gebeurlijk op als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van de Klant. In voorkomend geval bepaalt de Klant het doel en de middelen van de verwerking, en is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Verordening. DO-ALL is in dat geval louter een verwerker in de zin van de Verordening. DO-ALL staat t.a.v. de betrokkenen niet in voor de rechtmatigheid van de verwerking van hun persoonsgegevens.

DO-ALL kan en zal niet ingaan op vragen met betrekking tot persoonsgegevens waarvan DO-ALL niet de verwerkingsverantwoordelijke is.  

BEVEILIGING PEROONSGEGEVENS :

DO-ALL treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  

DO-ALL waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens. 

DO-ALL zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een datacenter binnen België. 

DO-ALL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, als gevolg van het onzorgvuldig omspringen door de gebruiker of de Klant met logins en/of paswoorden.  

KLACHTEN

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door DO-ALL kan u ons steeds contacteren per e-mail op info@do-all.be, of telefonisch op nummer 02 377 97 33.

DO-ALL is een onderneming van Do-All bvba, met maatschappelijke zetel te Kattestraat 22, 1755 Gooik, met ondernemingsnummer 0700638720.


Address

Kattestraat 22
1755 Gooik

Contacts

Email: info@do-all.be 
Phone: 02 377 97 33